Agenda 2030 med Peter Dobers

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Vi har träffat Peter Dobers vid Södertörns högskola för att svara på några frågor kring hur en på individnivå men även som högskola kan arbeta med de globala målen.

Har du någon hjärtefråga bland de globala målen?


Eftersom jag alltsedan mina forskarstudier har intresserat mig för miljö- och hållbarhetsfrågor känns många av de globala målen som viktiga för mig. Min kanske mest omfattande forskningsgärning handlar förvisso om hållbarhet i stort, men de senaste årens utvecklingsfrågor för mig har handlat om samverkan. I globala målet 17, ”Genomförande och globalt partnerskap”, förs mina hjärtefrågor kring hållbarhet och samverkan ihop på ett lyckosamt sätt. Något jag exempelvis pratat om vid akademisk högtid 2015.

Hur implementerar du det i ditt dagliga arbete?


Jag lyfter gärna hållbarhet som en kvalitetsfråga i Fakultetsnämnden, där jag har förmånen att få leda arbetet. Fakultetsnämnden har inrättat en Arbetsgrupp för hållbar utveckling exempelvis där vi fördjupar diskussionen och anordnat workshops samt kvalitetskonferenser under våren 2018. Därvid utgör globala målen en bra nedbrytning till mer greppbara områden som jag tror vi kan göra mycket mer av. Därför är jag glad över att Södertörn exempelvis har en studentrekrytering som utgår från de globala målen, och att vi har köpt in dessa fantastiskt fina kuberna som påminner oss om viktiga samhällsutmaningar och rent fysiskt gör dem mera ”greppbara”. Visualisering och påtaglighet med kuberna är viktiga för att sprida kunskap och engagemang tror jag.

Hur ser du på högskolans roll som del i de globala målens uppfyllande?


Högskolor och universitet i allmänhet har en självklar roll i att arbeta för en hållbar utveckling och för att uppnå globala målen. Södertörns högskola i synnerhet har en vision som ger oss fantastiska möjligheter till detta: ”Södertörns högskola bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor.” Med en kunskapsbas genom forskning, samt engagemang genom bildning och kritiska samtal bidrar Södertörns högskola till att vår tids stora frågor diskuteras och hanteras på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och ger tiotusentals människor möjlighet att rusta sig inför en framtid med ansvarsfulla uppdrag på arbetsmarknaden.

Har du något tips till du vill skicka med till de som vill vara med i arbetet för att främja de globala målen?


En bra start är att gå in på www.globalamalen.se för att läsa mer om vart och ett av målen. Låt lusten och glädjen styra när du identifierar vilka globala mål just du vill engagera dig i. Likt Rockström säger, bejaka den positiva utvecklingskraften med hållbarhet så kommer vi väldigt långt i gräsrotsarbetet och i att sprida engagemang för de globala målen! (Läs exempelvis: Dagens industri)

Terminens eldsjäl H17: Isabelle Holmquist