SöderS fem krav vid disciplinhandläggning

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot studenter vid svenska lärosäten som anmälts med anledning av någon av följande fyra grunder:


  1. Studenten har använt sig av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försökt vilseleda bedömning av examination
  2. Studenten har stört eller förhindrat undervisning, examination eller annan verksamhet inom ramen för utbildning vid högskolan
  3. Studenten har stört verksamheten vid bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan
  4. Studenten har utsatt student eller personal vid högskolan för trakasserier eller sexuella trakasserier

Fusk och trakasserier kommer aldrig att tolereras av studentkåren. Om disciplinnämnden bedömer att en student gjort sig skyldig till någon av de ovan nämnda grunderna kan en student bli avstängd från högskolans verksamhet i upp till sex månader. Under den pågående avstängningen får studenten inte ta poäng, studenten tilldelas inget studiemedel (HF 10:13) och kan riskera att bli vräkt från sin studentbostad. Utredningsprocessen måste vara rättvis och säkerställa att de studenter som anmäls har blivit anmälda med skälig misstanke, att handläggningen sker rättssäkert och att pedagogiska insatser sker löpande för att förhindra framtida fusk.

SöderS – Södertörns högskolas studentkår ställer fem (5) krav gällande anmälan om och handläggning av disciplinärenden vid Södertörns högskola:

Anmäl endast om det finns en grundad misstanke


Detta stipuleras i högskoleförordningen men följs långt i från idag. Lärare och examinatorer uppger ofta att de är osäkra och anmäler för att låta någon annan avgöra om misstanke finns. Denna typ av ärenden skapar onödig belastning hos handläggarna och dessa lämnas ofta utan åtgärd hos rektor eller i disciplinnämnden. Att ha en disciplinanmälan mot sig är tungt. Prioritera därför att anmäla de studenter som du faktiskt misstänker har plagierat eller nyttjat otillåtet samarbete, inte dem vars uppsatser du inte orkar analysera i urkund.

För statistik över anmälningar och åtgärder


Studenter uppger ofta stress och/eller otydliga instruktioner som anledning till att de fuskat. Det är därför av yttersta vikt att sätta enskilda ärenden i ett större perspektiv. SöderS ställer därför krav på att högskolan för statistik över disciplinärenden; vem som anmält samt inom vilken utbildning och delkurs studenten har blivit anmäld. Utifrån statistiken kan vi hitta pedagogiska och kvalitativa brister inom utbildningen samt analysera var och hur ärenden uppstår.

Säkerställ en enkel och snabb utredning


Handläggningen av disciplinärenden ska vara enkel och snabb. Om ett ärende överskrider handläggningstiden kan högskolan komma att ge studenten en strafflindring (billighetshänsyn). Strafflindring innebär att olika studenter kan tilldelas olika påföljder trots att ärendenas omfattning är desamma. Detta leder till att disciplinnämnden på sikt kan förlora sin auktoritet och att studenter som plagierat eller trakasserat får fortsätta sina studier utan påföljd.

Säkerställ en kostnadseffektiv utredning


Utöver att handläggning ska ske enkelt och snabbt ska den dessutom vara så kostnadseffektiv som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

En resursstark hantering innebär ett jämnt flöde i handläggningen där det kontinuerligt ges utrymme för proaktiva och reaktiva studenträttsliga och utbildningskvalitativa insatser.

Vi behöver därför ha rätt personer på rätt plats. Jurister, handläggare och administratörer behöver samverka med varandra för att uppnå en jämn balans i arbetet för en rättssäker process där studenter, examinatorer och lärare är informerade om hur ärendet fortskrider.

Säkerställ en likvärdig utredning


Vid hög arbetsbelastning är det lätt att kvantitet går före kvalitet för att avverka ärenden som ligger på hög. En myndighet ska dock se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Detta är en förutsättning för att lika ärenden ska hanteras lika utifrån dess utredning, påföljd och förutsebarhet. Utförliga utredningssamtal och upplysningar från anmälare istället för summariska utredningsprocesser utgör en grund för en rättssäker process där vi värnar om att innehållet i en redogörelse är viktigare än studentens förmåga att på egen hand uttrycka sig fördelaktigt.

Skulle Södertörns högskola införa en utredningsprocess där studenter får svara på frågor via brev skulle högskolan istället bygga en kultur av att den som formulerar sig bäst är den som får kortast påföljd.

Adekvata utredningsprocesser leder till att rektor och disciplinnämnd kan fatta informerade beslut. Handläggningstiden ska vara effektiv men det går inte att skala ner på utredningens omfattning när det gäller disciplinära åtgärder mot studenter.

Hänvisningar


Högskoleförordning (1993:100), 10 kap. 9 §
Förvaltningslag (2017:900), 9 §
Förvaltningslag (2017:900), 23 §
Högskoleförordning (1993:100), 10 kap. 11 §

Undertecknas på uppdrag av styrelsen,


Thérèse Lelli, studentombud
Helene Prohorenko, studentombud
Oskar M Wiik, ordförande

Ordförande kommenterar SFS bostadsrapport 2018